For alle fotointeresserede

Vedtægter

Klubbens vedtægter

§1  Klubbens navn er Slagelse Fotoklub.

 

§2  Det er klubbens formål, at være et fællesskab for alle med interesse for fotografering, som er bosiddende i og omkring Slagelse Kommune, samt at fremme medlemmernes evner og interesse for fotografering. Endvidere er det klubbens formål at dele erfaringer og gode råd medlemmerne iblandt, samt at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder.

Formålet søges opnået ved:

 • at samle fotointeresserede i et fællesskab.
 • at afholde faste klubmøder.
 • at gennemføre undervisning, med både interne og eksterne undervisere.
 • at afholde workshops.
 • at afholde foredrag.
 • at gennemføre fælles fototure.
 • at gennemføre fotokonkurrencer og fotoudstillinger.
 • at stille diverse udstyr og lokaler til rådighed for medlemmerne, i det omfang klubben måtte råde over dette.
 • at tilbyde socialt samvær medlemmerne iblandt.

§3  Klubben har hjemsted i Slagelse Kommune, og har adresse hos den til enhver tid værende formand.

§4  Klubben kan samarbejde med andre klubber, og kan være medlem af én eller flere sammenslutninger.

§5  Alle med interesse for fotografering kan optages som medlemmer.

§6  Indmeldelse skal ske ved henvendelse til klubbens bestyrelse, eller ved personligt fremmøde på et af klubmøderne.

§7  Ved indmeldelse i klubben, accepteres de til enhver tid gældende regler og vedtægter samtidig.

§8  Ethvert medlem er forpligtet til at holde kassereren underrettet om sin gældende bopælsadresse, mobil tlf. nr. og e‐mail adresse.

Klubbens bestyrelse
§9  Klubben ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

§10  Bestyrelsesmedlemmerne vælges direkte på generalforsamlingen. Ved det førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig selv. Der vælges tillige en bestyrelsessuppleant gældende for et år. Tre medlemmer er på valg i lige år, og tre medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.

§11  Hvis formanden eller kassereren nedlægger deres hverv inden udløbet afvalgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny formand hhv. kasserer for den resterende del af valgperioden.

§12  Det er bestyrelsens ansvar, at der løbende planlægges aktiviteter i klubben, under hensyntagen til medlemmernes ønsker.

§13  Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.

Regnskab og revision

§14  Klubbens regnskabsår er 01.01. til 31.12.

§15  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Alle medlemmer betaler samme kontingent.

§16  Kontingentet betales for et år ad gangen. Indkrævning sker i februar måned. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben.

§17  Nye medlemmer betaler kontingent for indeværende år, efter nedenstående skala:

 • ved indmeldelse i 1. kvartal = betales 1 års kontingent.
 • ved indmeldelse i 2. kvartal = betales 75% af 1 års kontingent.
 • ved indmeldelse i 3. kvartal = betales 50% af 1 års kontingent.
 • ved indmeldelse i 4. kvartal = betales 25% af 1 års kontingent.

§18  Hvis kontingentet ikke er betalt før generalforsamlingen, så betragtes det pågældende medlem som udmeldt af klubben.

§19  Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 5.000,00 kr., skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§20  Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

§21  Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en revisor for et år ad gangen. Revisor må ikke være medlem af klubbens bestyrelse eller suppleant til denne.

§22  Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således at dette opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav om bogføring. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver.

Foreningens kasserer skal det efterfølgende år aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer. Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontiopgørelser. I forbindelse med et bestyrelsesmøde skal kassereren overfor den øvrige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag samt bank- og kasseafstemning.

§23  Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§24  For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

§25  Klubbens likvide midler indsættes på klubbens egen bankkonto, og kun kassereren og formanden kan hæve kontanter, samt foretage udbetalinger fra kontoen.

Generalforsamlingen
§26  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§27  Alle medlemmer der er fyldt 18 år og er myndige, er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.

§28  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal varsles senest 30 dage før afholdelse ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

§29  Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

§30  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest sammen med regnskabet.

§31  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned derefter.

§32  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

§33  Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer jf. § 37, samt beslutning om opløsning af klubben jf. § 44.

§34  Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage på en generalforsamling, kan stemmeafgivelse afgives skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen, eller ved skriftlig afgivelse af fuldmagt til et andet medlem, ligeledes forud for generalforsamlingen. Hvert medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt.

§35  Afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker dette.

§36  Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Diverse bestemmelser

§37  Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§38  Klubbens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, hvis den pågældende groft skader klubbens interesser. Indstillinger om eksklusion forelægges klubbens generalforsamling, og kan kun vedtages med tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Det ekskluderede medlem har ikke krav på at få tilbagebetalt et allerede indbetalt kontingent.

§39  Ethvert medlem, der er betroet nogle af klubbens effekter eller midler, er selv ansvarlig herfor.

§40  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen, og udmeldelsen vil have effekt fra udgangen af indeværende kalenderår.

§41  Alle medlemmer kan deltage i de af klubben arrangerede aktiviteter, dog kan der ved nogle af aktiviteterne være opkrævning af deltagergebyr.

§42  Alle medlemmer der deltager i en af klubben arrangeret aktivitet med deltagergebyr, skal betale det for arrangementet fastsatte gebyr. Dette gælder uanset om det enkelte medlem er aktiv i forbindelse med afholdelsen eller planlægningen af arrangementet, eller stiller lokaler, udstyr, køretøj eller andet til rådighed for klubben under arrangementet.

§ 43 Såfremt klubben laver arrangementer hvortil der kræves en længere transport, eller inkludere særskilte transportudgifter, kan bestyrelsen beslutte at der skal udbetales godtgørelse til de af medlemmerne der stiller køretøj til rådighed for arrangementet. Godtgørelsen kan dog aldrig overstige den faktiske udgift som er forbundet hermed.

Opløsning af klubben

§ 44 Beslutninger om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3⁄4 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 45 I tilfælde af at foreningen opløses, overgår foreningens formue og øvrige midler til et almennyttigt formål, der besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på foreningens generalforsamling afholdt den 14. marts 2014.

I bestyrelsen:

Per Martens

Peter Hansen

Jesper Johansen

Lars Nicolaisen

Kenneth Holmqvist

Teit Würtz

Lars Raagart, suppleant